Wkrótce...

No events

Statut PTR Dojlidy

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ ?PTR DOJLIDY? W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ?PTR Dojlidy?, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy ? Prawo o stowarzyszeniach, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez władze Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz cały świat, a siedzibą miasto Białystok.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków

i działaczy. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych organizacji sportowych, a także współpracować z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozpowszechnianie i krzewienie sportów rowerowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,

 2. tworzenie warunków i rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów rowerowych wśród mieszkańców miasta oraz okolic, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

 3. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań,

 4. promowanie miasta Białegostoku poprzez działania statutowe Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 

 1. współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, organizacjami sportowymi i władzami samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

 2. organizowanie zgrupowań treningowych oraz wyjazdów na zawody sportowe, w tym pokrycie kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia oraz wstępu na obiekty sportowe,

 3. uczestniczenie w zawodach sportowych,

 4. organizowanie zawodów kolarskich, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 5. prowadzenie działalności treningowej,

 6. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,

 7. zakup sprzętu sportowego, odiezy sportowej, odżywek, napojów, suplementów diety oraz wyposażenia w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
 8. prowadzenie własnej strony internetowej.

§ 8

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,

 2. Uczestników,

 3. Honorowych,

 4. Wspierających.

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia i rozpatrzonej przez Zarząd w ciągu 7 dni.

3. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji i zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo o stowarzyszeniach.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem oraz które deklarują pomoc finansową.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,

 3. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz zgrupowaniach szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

 4. korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

 5. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,

 2. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. godnego reprezentowania barw stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składki członkowskiej w terminie i wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych którzy są z tego obowiązku zwolnieni.

§ 13

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 2. rozwiązania Stowarzyszenia,

 3. nie opłacania zadeklarowanych składek przez okres przekraczający 3 miesiące,

 4. działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,

 6. śmierci członka.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich w drodze uchwały podjętej przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych i działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 16

1. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jak sprawozdawczo - wyborcze.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

 8.  

  rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§ 17

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,

 2. z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Przy remisie decyduje głos Przewodniczącego.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

 2. wniosku Komisji Rewizyjnej,

 3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Zarząd jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21

Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i 2 Wiceprezesów. Pracą zarządu kieruje Prezes a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

 3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,

 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

 7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich regulaminów,

 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 25

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych na pierwszym Walnym Zebraniu Członków oraz każdym następnym wyborczym co 4 lata.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z zastrzeżeniami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 27

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Uchwały wszystkich władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

Rozdział V

Działalność finansowa Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

- składki członków Stowarzyszenia,

- wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

- dotacje na zadania zlecone Stowarzyszeniu,

- darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§ 29

Dochody z działalności Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.

 

§ 30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego z Wiceprezesów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

Zmiana statutu może być uchwalona tylko przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 

§ 32

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania lub na wniosek władz rejestracyjnych.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków lub orzeczenie władz rejestracyjnych o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza likwidatora, określa tryb rozwiązania oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu poprzez władze rejestracyjne.

4. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.